Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), poniżej znajdą Państwo informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez fotografa Karolinę Wiatrowską.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest fotograf Karolina Wiatrowska, z którą można skontaktować się za pomocą poczty email:info@fotorodzinna.pl lub pod nr telefonu: 509834063.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług fotograficznych – na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), niezbędności przetwarzania dla wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie dotyczącym szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 ust.1 RODO na podstawie wyraźnej zgody osoby której one dotyczą (art. 9 ust.2 lit. a RODO);

b) dokonywania czynności księgowo–rozliczeniowych – na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także niezbędności przetwarzania dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązków podatkowych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) prowadzenia wewnętrznych analiz i statystyk Administratora – na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także niezbędności przetwarzania dla osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) archiwizacji dzieła po wykonaniu umowy – na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ochrony żywotnych interesów Klienta (art. 6 ust. 1 lit. d RODO), osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w zakresie dotyczącym szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 ust.1 RODO na podstawie wyraźnej zgody osoby której one dotyczą (art. 9 ust.2 lit. a RODO) oraz niezbędności ich przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust.2 lit. f RODO);

e) zapewnienia organizacyjnego, technicznego, informatycznego wsparcia świadczenia usług fotograficznych przez Administratora –  na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), niezbędności przetwarzania dla wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w zakresie dotyczącym szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 ust.1 RODO na podstawie wyraźnej zgody osoby której one dotyczą (art. 9 ust.2 lit. a RODO);

f) kontaktów Administratora z organami administracji państwowej w zakresie przysługujących tym organom uprawnień –na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w zakresie dotyczącym szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 ust.1 RODO na podstawie wyraźnej zgody osoby, której one dotyczą (art. 9 ust.2 l e);

g) reklamy i promocji usług fotograficznych świadczonych przez Administratora – na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w zakresie dotyczącym szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 ust.1 RODO na podstawie wyraźnej zgody osoby, której one dotyczą (art. 9 ust.2 l e);

3. Administrator w ust. 2 pkt. b, c, d, e, f, g powołuje się na prawnie uzasadnione interesy, którymi są: dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem niniejszej umowy, analiza kondycji finansowej Administratora (pkt. b); usprawnienie usług świadczonych na rzecz Klientów, optymalizacja procesów świadczenia usług fotograficznych (pkt. c); ochrona dowodowa ewentualnych roszczeń Administratora lub Klienta, obrona przed roszczeniami osób trzecich tudzież zarzutami organów administracji publicznej, a to z tytułu wykonywania umowy o świadczenie usług pomocy prawnej (pkt. d); usprawnienie usług świadczonych na rzecz Klientów, optymalizacja procesów świadczenia usług fotograficznych, zapewnienie środowiska pracy niezbędnego dla świadczenia usług fotograficznych, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami osób i firm współpracujących z Administratorem (pkt. e); zapewnienie optymalnej i zgodnej z obowiązującym prawem formy i sposobu świadczenia usług fotograficznych przez Administratora (pkt. f); zdobywanie nowych Klientów, rozwój i optymalizacja usług fotograficznych Administratora.

4. Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujące kategorie odbiorców: organy administracji państwowej w ramach przysługujących im w tym zakresie uprawnień; podwykonawcy Administratora (w tym m.in.: współpracujący fotografowie i laboratoria fotograficzne); firmy księgowe, prawne i informatyczne; potencjalni przyszli klienci Administratora (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu o którym mowa w ust. 2 pkt. g).

5. Kontaktowanie się drogą mailową oraz korzystanie z usług i systemu pamięci tzw. chmury wiąże się z udostępnieniem danych osobowych Klienta (w szczególności jego adresu e-mail) Administratorowi jak również podmiotom utrzymującym serwery internetowe. W zależności od umieszczenia serwerów może to prowadzić do transferu danych do Państwa Trzeciego, a ponadto wiąże się z ryzykiem ewentualnego nieuprawnionego przejęcia przesyłanych danych przez osoby trzecie. Celem ochrony danych osobowych Administrator przekazuje Klientowi dane cyfrowe w formie zaszyfrowanej hasłem, hasło zaś udostępnia inną drogą komunikacji.

W innych wypadkach Administrator nie przekazuje danych osobowych do Państw Trzecich, chyba że na wyraźne, pisemne żądanie osoby, której one dotyczą.

6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Administrator przestanie przetwarzać dane na tych podstawach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane te będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Dane osobowe mogą być przechowywane do czasu ustania wszelkich ewentualnych roszczeń i zarzutów związanych ze stosunkiem prawnym stanowiącym przyczynę ich przetwarzania, w tym przysługujących Administratorowi, osobom których dane dotyczą, podmiotom trzecim oraz organom administracji publicznej, a w przypadku przechowywania danych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (w zależności od możliwości technicznych Administratora), prawo do wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie będzie jednak wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także na dalsze przetwarzanie danych o ile istnieją ku temu inne podstawy prawne określone w art. 6 ust.1 lit.b-f RODO (cofnięcie zgody będzie w takiej sytuacji traktowane jako równoznacznie z wniesieniem sprzeciwu stosownie do art. 21 i następne RODO)

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO lub przepisy krajowe.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym – brak rzetelnego podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług fotograficznych tudzież trudnościami w bieżącym wykonywaniu umowy. Tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże pozostaje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane przez Administratora.